Diller

Misyon-Vizyon

MİSYON

Bünyesinde beş farklı disiplini barındıran Fırat Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin temel misyonu, endüstriyel ölçekten bina ölçeğine, kent ölçeğinden bölge ölçeğine kadar geniş bir alanda ihtiyaç duyulan konularda nitelikli çalışmalar ortaya koyabilecek mimar, planlamacı ve tasarımcılar yetiştirmektir. Bu kapsamda, hem akademik alanda bilimsel çalışmalar yaparak hem de farklı ölçeklerde üretilen proje ve tasarımlar ile tasarım ve planlamanın her alanına katkı sağlamak temel amaçtır.

VİZYON

Fakültenin sahip olduğu misyon çerçevesindeki temel vizyonu, yaşanılan çevrenin planlama ve tasarımında insan, doğa ve şehir üçlemesinin sentezinden oluşan yaklaşımdır. Sosyal ve kültürel bağlam, tarihi ve kültürel miras, doğal kriterlerve kent sorunları tasarım ve planlamanın temel yaklaşımlarıdır. Bu noktada, mimarlık fakültesi olarak çağın ihtiyaçlarına bu yaklaşımlar ışığında çözüm üretebilen, tarihi ve doğal referanslarla hareket eden, insan ve çevre ilişkilerini estetik ve teknik boyutlarıyla ele alabilen, bu kapsamda yeni bakış açıları geliştirebilen mimar, planlamacı ve tasarımcı yetiştiren bir kurum olmak fakültenin temel vizyonudur.

Türkçe